Projektowanie z zakresu Architektury Krajobrazu

W oferowanym zakresie znajduje się :

 • opracowywanie studiów dotyczących stanu istniejącego;
 • opracowywanie projektów terenów zieleni publicznej i prywatnej;
 • opracowywanie projektów obiektów architektury krajobrazu: ogrodów przydomowych, ogrodów na dziedzińcach, na dachach, , parków publicznych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów działkowych,
 • rewaloryzacja krajobrazu, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych,
 • kształtowanie przestrzeni wokół budynków administracyjnych, szpitali, szkół, kościołów, centrów handlowych, obiektów przemysłowych;
 • kształtowanie krajobrazu w otoczeniu szlaków komunikacyjnych;
 • opracowywanie projektów szaty roślinnej chroniącej tereny przed ogniem, zanieczyszczeniem powietrza, wandalizmem, etc.;
 • opracowywanie koncepcji ochrony parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody oraz parków krajobrazowych;
 • opracowywanie koncepcji ochrony form rzeźby terenu, gleb, wód, klimatu, biotopów i biocenoz, w ramach studiów do planów przestrzennych zagospodarowania, na różnych poziomach planowania;
 • wskazywanie sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie, spowodowanych ingerencją człowieka;
 • opracowywanie studiów i projektów zagospodarowania terenów rolniczych;
 • opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych oraz prowadzenie prac rekultywacyjnych;
 • opracowywanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu;
 • prowadzenie nadzoru autorskiego lub kierowanie budową obiektów architektury krajobrazu;

© 2016 Copyright rembud-trzebinia.pl Generalne Wykonawstwo Inwestycji Budowlanych

Projekt i Realizacja:Blowmedia.pl